Presidente Irigoyen (Formosa, Argentina)

Presidente Irigoyen: Son vacas o toros?

Son vacas o toros?