San Pablo de Huacareta (Chuquisaca, Bolivia)

Plaza principal